Vahva kokemus apuna haasteiden edessä

Mitä tietoja tarvitsette, jotta pystytte tekemään oikeita päätöksiä? Toimiiko raportointi parhaalla mahdollisella tavalla? Onko johto toiminut yhtiön edun mukaisesti? Yritysten maksukyvyttömyystilanteissa velkojilla tulee olla oikeaa ja luotettavaa tietoa päätöksentekonsa tueksi. Maksukyvyttömyystilanteisiin liittyy usein myös velallisen väärinkäytöksiä, joihin velkojien on taloudellisten etujensa turvaamiseksi puututtava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ulkopuolisen asiantuntijan tuki auttaa usein vaikeissa tilanteissa.

IT-tutkinta

Sähköisellä informaatiolla on olennainen merkitys tietoturvakysymyksissä, riita-asioissa, tutkinnassa ja maksukyvyttömyystilanteissa, kuten konkursseissa.

IT-palveluihimme kuuluvat:

 • Palauttaminen
 • Varmentaminen
 • Tutkiminen
 • Todistelu

Kun sähköinen informaatio on tuhoutunut, poistettu tai muutoin kadonnut, palauttamis- ja varmentamispalvelu tuo sen takaisin mahdollisimman eheänä, kattavana ja muuttumattomana.

Tutkinnassa käsittelemme sähköistä tietoa siten, että siitä muodostuisi loogisia ja selkeitä kokonaisuuksia. Niiden avulla kuvataan esimerkiksi liiketapahtumien sisältöä tarkemmin ja erityyppisiä sidonnaisuuksia. Lisäksi varojen jäljittämisessä IT-tutkinnan hyödyt tulevat nopeasti esille.

Todistelussa sähköisellä aineistolla on yhä tärkeämpi rooli. Aineiston eheydellä ja muuttumattomuudella on ratkaiseva merkitys IT-tutkinnan tuloksellisuudelle. Noudatamme tässä DHS:n suunnittelu-, toteutus-, raportointi- ja laadunvarmistusprosesseja.

Esimerkkejä toimeksiannoistamme:

 • Konserniyhtiön taloushallintotietojen haltuunotto, palautus tutkittavaan muotoon ja tapahtumatason analysointi
 • 7 työaseman ja 2 serverin kokonaisuuden kuvaus, haltuunotto ja virtuaaliympäristön rakentaminen tutkintaa varten
 • Konekohtaisia yksityiskohtaisia tutkintatoimenpiteitä

Erikoistarkastuspalvelut

Erikoistarkastusta tarvitaan hyvin usein riita-asioissa, epäilyssä väärinkäytöstilanteessa ja maksukyvyttömyystilanteessa.

Riita-asiat liittyvät tavallisesti yrityskaupan jälkeisiin tilanteisiin ja muihin sopimusrikkomusasioihin.

Väärinkäytökset linkittyvät joko ulkoiseen tai sisäiseen väärinkäytökseen. Kohdetahon varoja (esim. rahavaroja, immateriaalisia oikeuksia, kiinteää omaisuutta) on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin kohteen eduksi tai lisätty perusteettomasti tämän vastuista. Esille tulee myös esimerkiksi osakeyhtiön hallituksen oma huolellisuusvelvoite tapahtumien selvittämiseksi riittävän kattavasti ja huolellisesti sekä hallituksen muut toimenpiteet.

Yritysten maksukyvyttömyystilanteissa velkojilla tulee olla oikeaa ja luotettavaa tietoa päätöksentekonsa tueksi.

Maksukyvyttömyystilanteisiin liittyy usein myös velallisen väärinkäytöksiä, joihin velkojien on taloudellisten etujensa turvaamiseksi puututtava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ulkopuolisen asiantuntijan tuki auttaa usein vaikeissa tilanteissa.

Konkurssitilanteessa erikoistarkastusraportti on yksi pesänhoitajan keskeisimmistä työvälineistä. Saneerauslain mukaan taas selvittäjän pitää huolehtia saneerausmenettelyä edeltävän ajan riittävästä tarkastuksesta. Velkojan näkökulmasta tarkoitus on, että saneeraus johtaa parempaan lopputulokseen kuin täysimittainen konkurssi.

Toteutamme konkursseihin ja saneerauksiin liittyviä erikoistarkastuksia,
muun muassa:

 • Takaisinsaannit konkurssipesään
 • Keinotekoisten omaisuusjärjestelyjen tunnistaminen ja purkaminen
 • Velkojan ulottumattomiin siirrettyjen varojen jäljittäminen ja takaisinsaanti
 • Varojen tai omaisuuden arvonmääritykset

Asiantuntijatodistelulla varmistetaan viimekädessä tarkastushavaintojen, näytön riittävyys. Asiantuntijamme ovat toimineet useissa siviili- ja rikosprosesseissa sekä välimiesmenettelyssä asiantuntijatodistajana.

Esimerkkejä toimeksiannoistamme:

 • Velkojan kannalta tarkoituksenmukaisimman menettelyn arviointi (vapaaehtoinen menettely, saneeraus, konkurssi, yritysjärjestely)
 • Taloudellisen toimintakyvyn arviointi, ennusteiden arviointi
 • Johdon toimenpiteiden arviointi sekä liiketaloudellisten perusteiden että oikeudellisen arvioinnin kautta
 • Julkisen sektorin päätöksentekoprosessien arviointi
 • Julkisten avustuksien käytön tutkinta
 • Immateriaalioikeuksien loukkauksessa vahinkomäärän selvittäminen ja lausunto
 • Erikoistarkastukset konkursseissa ja saneerauksissa
 • Konkurssihallinnon ja konkurssipesän kirjanpidon tarkastukset
 • Asiantuntijatodistelut etenkin riita- ja rikosasioissa eri oikeusasteissa
 • Taustaselvitykset yhteistyökumppaneista
 • Omaisuuserien arvonmääritykset
 • Vahinkomäärien arvioinnit
 • Keinotekoisten omaisuusjärjestelyjen purkaminen
 • Konkurssipesään kuuluvien varojen jäljittäminen

Ota yhteyttä